Day: November 6, 2022

smok เป็นเนื่องจากยาสูบ มี “นิโคติน” ซึ่งเป็นสาร เสพติด

smok

ัจจุบันประชาชนกว่า 10 smok ล้านคน หรือ 19% กว่า ของประชาชนที่ยังไม่อาจจะ เลิกดูดบุหรี่ได้ แม้ว่าจะทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้น 

ส่วนใดส่วนหนึ่ง smok เป็นเนื่องจากยาสูบ มี “นิโคติน” ซึ่งเป็นสาร เสพติดที่ท าให้กำเนิดความประพฤติปฏิบัติเสพซ้ าเรื่อยจนกระทั่งแปลงเป็นสิ่งที่เลิกมิได้ถ้าเกิดดวงใจไม่อดทนพอเพียง บางบุคคลต้องการเลิกแ

ต่ว่าเลิกมิได้ ก็เลยหาทางเลือกใหม่ ด้วยการหันมาดูด “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” เนื่องจากหลาย 

คนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยกว่า อันตรายน้อยกว่า รวมทั้งช่วยทำให้เลิกยาสูบได้ แม้กระนั้นความเป็นจริงเป็นยาสูบกระแสไฟฟ้าก็เป็นพิษภัยที่ไม่ได้ต่างอะไรจากยาสูบมวน และก็บางทีอาจร้ายกาจกว่ายาสูบ

มวนเสียด้วยซ ้า ที่ ผ่านมามักมีการอ้างว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้ว ไอที่เป็นผลมาจาก ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากถึง 300 องศาเซลเซียส32 ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าน้ าเดือด ความร้อน

นี้จะเข้าไปเผาท าลายเซลล์ เยื่อบุการหายใจ อีกทั้งเซลล์เยื่อบุหลอดลม และก็เซลล์เยื่อบุฝาผนังถุงลมได้แล้ว ท าให้ปอดแต่ละข้าง ที่มีถุงลม 2-4 ล้านอันติดตามกัน โดยมีฝาผนังของถุงลมที่ยึดโยงเป็นตาข่

ายหรือใช้ฝาผนังด้วยกัน เมื่อมีการฉีกให้ขาดจะท าให้โบ๋รวมทั้งถูกท าลายไปเรื่อยก็เลยกำเนิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือเรียกว่า เป็นยาสูบเผาปอด ยิ่งดูดก็ยิ่งไหม้ ถุงลมยิ่งถูกท าลายไปเรื่อยบัดนี้มีงานศึกษาวิ

จัยพิมพ์ทางการ หมอที่เกี่ยวกับโทษของบุหรี่กระแสไฟฟ้าจ านวนมาก และไม่มีรายงานใดที่พิมพ์เผยแพร่ว่า ไม่เป็นอันตรายเลย


คนไหน ประดิษฐ์ยาสูบกระแสไฟฟ้า ยาสูบกระแสไฟฟ้าถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย นาย Ho

n Lik ซึ่งเป็นเภสัชกรรวมทั้งนักดูด ยาสูบ เมื่อปี คริสต์ศักราช 2003 โดยได้รับแรง ดลบันดาลจากการที่บิดาของตนเองเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งปอด โดยน าเสนอของใหม่ใหม่ นี้ ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท Golden DragonHoldings ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท Ruyan แล้วก็เริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในยุโรป รวมทั้งอเมริก

า เมื่อปี 2006 ในปี คริสต์ศักราช 2008 องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า ไม่ใช่เครื่องใช้ไม้สอยหรือวัสดุส้าหรับการเลิกยาสูบ” 33 โดย นาย Hon Lik ปัจจุบันนี้ก็ดูดอีกทั้ง ยาสูบกระแสไฟฟ้ารวมทั้งยาสูบจริงควบคู่กัน บุห ปรี่ไฟฟ้ า (Electronic cigarette ห รื อ E-cigarette) เป็ น อุ ป ก ร ณ์ อิเล็กทรอนิก

ส์ประเภทหนึ่งที่น าสารนิโคตินสังเคราะห์ไปสู่ร่างกาย ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์อาจมี ชื่อเรียกหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างเช่น “e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” “tank systems,” “electronic

nicotine delivery systems: ENDS” “vaping” or “JUULing” ในเอกส า รวิชาก า รบ างครั้งใช้ค าว่ า “Electronic nicotine delivery systems (ENDS)” ดังนี้ การใช้ค า นพ.หฤทัย ชิตาความสนุก ประธานสถาบันสนับสนุนสุขภาพ ไทย ได้เสนอให้ใช้ค าภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ว่า “ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์” เนื่องจากค า ว่า “กระแสไฟฟ้า” ในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “electric” ซึ่งการแปล Electronic cigarette ว่ายาสูบกระแสไฟฟ้าก็เลยบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสม แต่ว่าดังนี้ ตามประกาศของกระทรวง การค้าขาย พุทธศักราช 2557 ที่ก าคราวดห้ามน าเข้าและก็ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองป้องกันผู้ใช้ที่ 9/2558 ที่ก าครั้งดห้ามขายหรือให้บริการ ได้ใช้ค าว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” สำหรับในการกำหนดไว้ใน “กฎ” ด้วยเหตุนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ก็เลยขอใช้ค าว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้า” เพื่อใกล้เคียงไปกับ บทบัญญัติของกฎที่ใช้สำหรับในการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าของเมืองไทย…

voopoo เพื่อจะเผยผลพวงที่บางทีอาจเป็นพิษต่อเซลล์ของ

voopoo

ไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ห้าในสิบ voopoo เอ็ดที่พินิจพิจารณาแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์กระทันหัน
เพื่อจะเผยผลพวงที่บางทีอาจเป็นพิษต่อเซลล์ของ

ไอยาสูบ voopoo อิเล็กทรอนิกส์จากของเหลวต่างๆพวกเราก็เลยสร้างสารสกัดไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เผย HUVEC ต่อไอระเหยพวกนี้ตรงเวลา 48 ชั่วโมง การวิเคราะห์พวกนี้ชี้ให้เห็นว่า 5 (B/1, Cre2, Cre4, Cre5, Cre6) จากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ 11 รายการที่ทดลองทำให้เห็นว่าเซลล์ตายมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติ (มองรูปที่ 1A) สองตัวที่ความเข้มข้นต่ำลงมากยิ่งกว่า 8% (Cre4 แล้วก็ Cre6) แล้ว การศึกษาค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์กลุ่มนี้เป็น 3 (Cre2, Cre 5, Cre6) จากของเหลว 6 ประเภทที่ถูกทำให้เป็นไอโดยใช้ระบบเดียวกันนั้นส่งผลเป็นพิษต่อเซลล์อย่างยิ่ง รวมทั้งมีความเป็นพิษใกล้เคียงกับยาสูบนิโคตินที่มีความเข้มข้นสูงแบบปกติ สิ่งที่น่าดึงดูดก็คือ 2 (Cre5 และก็ Cre6) ของของเหลวที่เป็นพิษสูง 3 จำพวกนี้ไม่มีนิโคติน แต่ว่าแต่งด้วยผลไม้เล็กๆหรือองค์ประกอบสมุนไพร ในการศึกษาเรียนรู้นี้ยังได้รับข้อมูลตรงเวลา 1 วัน เพราะข้อมูล 1 วันพวกนี้คล้ายกับผลสรุปข้างหลังการฟักไข่ 48 ชั่วโมง ก็เลยไม่แสดง สำหรับผลอย่างละเอียดของการวิเคราะห์ทางสถิติ

5 ใน 11 ไอระเหยของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการแพร่ไปของเซลล์บุฝาผนังเส้นเลือด
การวิเคราะห์ฤทธิ์ยั้งการงอกของไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์พบว่า 5 (A/2, Cre2, Cre3, Cre5, Cre6) จากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ที่ทดลอง 11 รายการพบว่าการน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติของการเพิ่มปริมาณเซลล์ (มองรูปที่ 1B). ที่สำคัญ ความเป็นพิษของสารเคมีเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้การเพิ่มปริมาณของเซลล์น้อยลง รวมทั้งการน้อยลงของการเพิ่มปริมาณ (ในกรณีที่เป็นพิษ) เป็นพารามิเตอร์ที่วิจิตรบรรจงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตของเซลล์ ด้วยเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วที่ความเข้มข้นของสารเคมีพวกนั้นที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่พินิจพิจารณาไอของยาสูบกระแสไฟฟ้า 11 ตัว ชี้ความเป็นพิษเป็นที่มาของการเพิ่มปริมาณที่ลดน้อยลงนั้นสามารถพินิจได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องมาจากสารสกัด 3 ตัวที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มากที่สุด (Cre2, Cre5 รวมทั้ง Cre6 ดูด้านบน) ก็เป็นสารสกัดที่จำนวนมาก ยั้งการเพิ่มปริมาณของเซลล์อย่างมีสมรรถนะ ที่น่าดึงดูด แม้ว่าจะไม่มองเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังในขอบเขตที่จำกัดการถึงแก่กรรมของเซลล์ภายหลังการบ่มด้วย Cre3 e-liquid แต่ว่าการเพิ่มปริมาณของ HUVEC จะน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยของเหลวนี้ ในการศึกษาวิจัยนี้ยังได้รับข้อมูลตรงเวลา 1 วัน เนื่องจากว่าข้อมูล 1 วันกลุ่มนี้ละม้ายกับผลสรุปข้างหลังการฟักไข่ 48 ชั่วโมง ก็เลยไม่แสดง สำหรับผลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างละเอียด โปรดมองตาราง B ในไฟล์S1

1 ใน 11 ไอระเหยของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ออกสิเจนในเซลล์มีปฏิกิริยามากขึ้น
ความตึงเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันเป็นกลไกที่มีความสามารถสำหรับความเป็นพิษต่อเซลล์รวมทั้งการหยุดยั้งการแพร่ขยาย ก็เลยเป็นส่วนประกอบสำคัญในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดโรคของยาสูบทั่วๆไป ในการศึกษาเรียนรู้ตอนนี้ พบว่าสารสกัดไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เพียงแต่ 1 ใน 11 ตัวที่ทดลองส่งผลให้เกิดการก่อตัวของออกสิเจนประเภทปฏิกิริยาใน HUVEC หนึ่งชั่วโมงภายหลังการสัมผัส (มองรูปที่ 2 ) โดยธรรมดา การเกิดขึ้นของสปีชีส์ออกสิเจนที่เกิดปฏิกิริยาเร็ว/ในทันทีทันใดปราศจากความสโมสรกับการเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายหรือการเพิ่มปริมาณที่ผิดพลาด เฉพาะ Cre2 ซึ่งเป็นสารสกัดที่เป็นพิษสูงที่สุดแค่นั้น ที่รั้งนำให้มีการสร้างสายพันธุ์ออกสิเจนปฏิกิริยา ตรงกันข้าม e-liquid A/2 ลดการเรืองแสงของ H2DCF-DC อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อเปรียบเทียบกับกรุ๊ปควบคุมที่ความเข้มข้นของสารสกัดต่ำ สำหรับคำตอบอย่างละเอียดของการวิเคราะห์ทางสถิติ โปรดมองตาราง C ใน…